Vyhraj 10000

 

 

Štatút reklamnej a propagačnej súťaže organizátora Progress Shop s. r. o., v znení platnom od 10.04.2020 do 10.05.2020

I.

Vyhlasovatelia a organizátori súťaže

 

 1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Progress Shop, s. r. o., Barošova 310/40, 019 01 Ilava, IČO: 51 124 483, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka č. 35364/R (ďalej v texte len „Organizátor“).

 

 1. Spoluorganizátorom súťaže je spoločnosť ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO: 31 394 981, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 8936/B, ktorá zabezpečuje technickú realizáciu súťaže prostredníctvom SMS platformy (ďalej v texte len „provider sms brány“).

 

 1. Predmetom tohto Štatútu je stanovenie pravidiel súťaže. Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto Štatútom v čase jej trvania na webovej stránke vyhraj10000.sk

 

 1. Cieľom súťaže je zvýšenie propagácie a predaj tovaru na stránke progress-shop.sk.

 

 1. Súťaž je reklamnou a propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu predaja tovaru Organizátora a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

II.

Termíny konania súťaže a účastníci súťaže

 

 1. Súťaž bude realizovaná na celom území Slovenskej republiky a uskutoční sa v čase od 10.04.2020 od 00:00:01 hod. do 10.05.2020 do 23:59:59 hod. (ďalej v texte ako „termín súťaže“), žrebovanie výhercu súťaže sa uskutoční 11.05.2020.

 

 1. Účastníkom súťaže (súťažiacim) je každý, kto si prostredníctvom SMS správy (článok II. odsek 4. nižšie) ako kupujúci zakúpi zľavnené poštovné pri nákupe tovaru na stránke progress-shop.sk, ktorú si môže uplatniť prostredníctvom zľavového kódu „ZDRAVIE“ pri objednávke tovaru. Súťažiaci, ktorý si takúto zľavu uplatní, je povinný zľavový kód použiť pri zadávaní objednávky. Výška zľavneného poštovného bude 6,- EUR.

 

 1. Kupujúci je oprávnený zakúpiť si prostredníctvom SMS správy neobmedzené množstvo zľavneného poštovného, pričom každá zaslaná SMS správa, ktorou si kupujúci zakúpi zľavnené poštovné, je po splnení podmienok uvedených v článku II. odsek 7. nižšie automaticky zaradená do zlosovania tejto súťaže.

 

 1. Zľavnené poštovné je možné zakúpiť prostredníctvom SMS odoslanej zo SIM karty ktoréhokoľvek slovenského mobilného operátora na číslo 8866 v tvare NADEJ. Systém provider sms brány akceptuje kľúčové slovo NADEJ písané malými aj veľkými písmenami bez diakritiky, pričom takáto SMS sa považuje za platnú SMS. Povinným parametrom SMS je kľúčové slovo NADEJ. Registračná SMS správa odoslaná na správne číslo a v správnom tvare sa považuje za platnú súťažnú SMS správu, a bude potvrdená spätnou SMS správou. Cena spätnej SMS správy je 2,00 € s DPH.

 

 1. V prípade súťažiacich, ktorí vlastnia SIM karty mobilného operátora s predplateným kreditom, je pre zakúpenie zľavneného poštovného (a teda jednu registráciu v Súťaži) potrebné vlastniť minimálny bežný kredit vo výške 2,10 €, pričom Bonusový kredit operátora (pokiaľ ho poskytuje) nie je možné pre účely účasti v súťaži použiť.

 

 1. Odoslaním SMS správy súťažiaci výslovne súhlasí s týmto Štatútom súťaže a s ďalšími podmienkami špecifikovanými počas súťaže. Tieto sa pre neho stávajú záväzné.

 

 1. Do žrebovania budú zaradené všetky platné súťažné SMS správy prijaté počas trvania súťaže, ktoré boli potvrdené spätnou SMS správou, a pri ktorých odosielateľ neodvolá počas trvania súťaže udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov odosielateľa Organizátorom na účely priameho marketingu (článok VI. odsek 2. tohto Štatútu).

 

III.

Pravidlá, vyhodnotenie súťaže, sťažnosti

 

 1. Žrebovanie výhercu bude prebiehať náhodným výberom prostredníctvom SMS platformy, bezprostredne po skončení trvania súťaže. Žrebovanie bude prebiehať pod dohľadom notára, ktorý osvedčí meno výhercu a priebeh žrebovania v súlade s týmto Štatútom a právnymi predpismi.

 

 1. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži.

 

 1. Organizátor ani provider sms brány nezodpovedajú za funkčnosť sietí mobilných operátorov, telefónnych či internetových liniek ani iných zariadení, ktoré priamo neprevádzkujú a ktoré môžu byť použité pri súťaži.

 

 1. Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v Súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť.

 

 1. Každý účastník (súťažiaci) je oprávnený podať sťažnosť proti priebehu a žrebovaniu súťaže. Takáto sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 5 pracovných dní od skončenia súťaže na adresu organizátora súťaže, alebo prostredníctvom emailu na adresu: progressculture@gmail.com s označením „Sťažnosť na súťaž Vyhraj 10.000 EUR“. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha. Organizátor každú podanú sťažnosť posúdi a rozhodne o nej do 30 pracovných dní od jej doručenia.

 

IV.

Výhra a zdaňovanie výhier

 

 1. Základnou výhrou v súťaži je peňažná výhra v sume 10.000,- EUR (suma uvedená pred zdanením podľa odseku 4. nižšie).

 

 1. Výhru do súťaže venuje Organizátor.

 

 1. Výhra z reklamnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.

 

 1. Organizátor v súlade s § 43 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov vyberie daň z príjmu zrážkou vo výške 19 % z hlavnej peňažnej výhry vždy pri výplate výhry (t. j. vyplatí sumu výhry zníženú o daň z príjmu). Ak výhra je vyplatená, poukázaná alebo pripísaná daňovníkovi nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov, použije sa sadzba dane vo výške 35 %. Organizátor nenesie zodpovednosť za splnenie daňových povinností pre daňového nerezidenta alebo pre daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré pre neho vyplývajú z krajiny, v ktorej je daňovým rezidentom.

 

V.

Zverejnenie výsledkov a odovzdanie výhier

 

 1. Výherca súťaže bude telefonicky kontaktovaný Organizátorom, a to na telefónnom čísle, z ktorého sa registroval do súťaže, a požiadaný o doplnenie osobných údajov za účelom dodania výhry, a to najneskôr do 5 dní od vyhlásenia výhercu.

 

 1. V prípade, že výhercom bude maloletá osoba, zastupovať ho a komunikovať ohľadom odovzdania výhry bude za neho zákonný zástupca.

 

 1. Výhra bude výhercovi súťaže poukázaná na ním zadaný osobný bankový účet, a to najneskôr do 90 dní od dňa 11.05.2020. Výhercovi bude výhra poukázaná na účet po zdanení.

 

 1. Výhercovia súťaže berú na vedomie, že strácajú nárok na výhru v súťaži v prípade, ak nebudú reagovať (odpovedať) na komunikáciu so zástupcom Organizátora podľa bodu 1 tohto článku Štatútu a/alebo nevykonajú úkony smerujúce k nadobudnutiu výhry do 30 dní od žrebovania. V prípade zániku nároku na výhru výhercom súťaže nevzniká žiaden nárok akejkoľvek náhrady výhry.

 

VI.

Osobné údaje a ukončenie účasti v súťaži

 

 1. Účastník zapojením sa do súťaže ako dotknutá osoba vyhlasuje, že bol oboznámený s tým, že Organizátor a provider sms brány spracúvajú osobné údaje účastníkov, ktoré poskytnú v rámci súťaže organizátorovi, a to: telefónne číslo všetkých účastníkov z dôvodu možnosti vyhodnotenia súťaže (t. j. na účely plnenia zmluvy/tejto súťaže); a meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum nar. a fotografia výhercu súťaže za účelom preverenia totožnosti účastníka súťaže a odovzdania výhry (t. j. na účely plnenia zmluvy/tejto súťaže a na splnenie zákonných povinností, napr. podľa zákona o dani z príjmu, zákona o účtovníctve a pod. a na účely plnenia oprávnených záujmov Organizátora). Osobné údaje budú spracúvané na dobu nevyhnutnú, a to v prípade údajov všetkých účastníkov súťaže do jej vyhodnotenia a v prípade výhercu na dobu upravenú príslušnými právnymi predpismi. Výherca vyhlasuje, že bol oboznámený s tým, že fotografia a/alebo video z odovzdávania výhry Organizátorom bude môcť byť použité na marketingové účely Organizátora, a to najmenej po dobu 1 roku odo dňa skončenia súťaže.

 

 1. Účastníci súťaže zároveň odoslaním SMS správy podľa tohto Štatútu udeľujú Organizátorovi súhlas so spracúvaním osobného údaja (telefónneho čísla) na účely priameho marketingu Organizátora. Súhlas je udelený na dobu neurčitú (resp. do odvolania súhlasu).

 

 1. Zásady ochrany osobných údajov, povinnosti organizátora a práva dotknutej osoby v sa riadia NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Organizátor zabezpečuje ochranu osobných údajov účastníkov a výhercov v zmysle platných právnych predpisov. Účastník súťaže a výherca má všetky práva dotknutej osoby, a to predovšetkým právo požadovať od organizátora prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

 1. Súťažiaci má kedykoľvek právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu (odvolať súhlas) v súlade s Podmienkami ochrany súkromia, čoho dôsledkom bude po vybavení takejto námietky ukončená účasť v súťaži a vymazané osobné údaje súťažiaceho spracúvané Organizátorom a providerom sms brány. Námietku je možné podať najmä prostredníctvom emailu na adresu: progressculture@gmail.com, pričom je súťažiaci povinný uviesť aj telefónne číslo, na ktoré sú mu zasielané SMS týkajúce sa súťaže.

 

 1. Organizátor má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade, ak účastník súťaže poskytne podklady alebo údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený a Organizátorovi zodpovedá za škodu spôsobenú nepravdivosťou poskytnutých informácií.

 

VII.

Osobitné ustanovenia

 

 1. Súťažiaci nesmie:
 2. reprodukovať akékoľvek materiály súvisiace so súťažou alebo jej Organizátorom bez predchádzajúceho výslovného písomného Organizátora,
 3. spôsobiť, umožniť alebo pokúsiť sa spôsobiť akékoľvek porušenie práv duševného vlastníctva Organizátora.

 

 1. Organizátor súťaže nezodpovedá za funkčnosť telefónnych, internetových liniek a zariadení, za poštové služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám.

 

 1. Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu.